Adho mukha svanasana
Adho mukha svanasana
Anjaneyasana
Anjaneyasana
Virabhadrasana II
Virabhadrasana II
Upavista konasana
Upavista konasana
Natarajasana
Natarajasana
Kona utkatasana
Kona utkatasana
Parsva natarajasana
Parsva natarajasana
Astavakrasana
Astavakrasana
Urdhva dhanurasana
Urdhva dhanurasana
Dhanurasana
Dhanurasana
Eka pada rajakapotasana
Eka pada rajakapotasana
Sirsasana
Sirsasana